-

حرفه هنرمند

شماره : ۶۰

عنوان : مطرود و مردم: تکوین سوژه‌ی انقلابی در نقاشی اجتماعی-سیاسی در ایران از دهه‌ی ۵۰ به دهه‌ی ۶۰ / علیرضا ربیعی

تهیه این مجله