-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : مطالعه‌ی بصری: حلقه‌ی گمشده‌ی گرافیک معاصر ایران / مژگان قره، سودابه صالحی

تهیه این مجله