-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : مدخلی تاریخی بر معنابخشی سیاست و جامعه در عکاسی

تهیه این مجله