-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : نقدی بر نمایشگاه فرشید ملکی / علیرضا رضایی‌اقدم

تهیه این مجله