-

حرفه‌هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : سمفونی پوسترهای پاشنه بلندِ قرمز / مرجان زاهدی

تهیه این مجله