-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : سمفونی نشانه‌ها؛ نگاهی به جایگاه متن و زمینه در خوانش آثار گرافیک شهری / بهنام اُسروش

تهیه این مجله