-

حرفه هنرمند

شماره : ۶۰

عنوان : زمان اکنون و اشباح آن / نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران

تهیه این مجله