-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : زمان اکنون و اشباح آن / نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران

تهیه این مجله