-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : خوب‌، بد‌، دیزاین‌؛ مروری بر اهمیت طراحی گرافیک اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار / مرجان زاهدی

تهیه این مجله