-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : حضور و غیابِ ذهنیت غنایی معاصر در موسیقی پاپ/ نسترن صارمی

تهیه این مجله