-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : تضاد در ماده، جذابیت در تهی / محمدحسین عماد در گفت‌وگو با ایمان افسریان و وحید حکیم

تهیه این مجله