-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۰

عنوان : ترکِ تهران و دل‌ کندن از لندن

تهیه این مجله