-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۹

عنوان : تحول در عکاسی با تلفن‌های همراه / ترجمه و تالیف: محمدرضا شهبازی

تهیه این مجله