-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : تارکوفسکی و ایجاز / جان اِی. رایلی / الهام شوشتری‌زاده

تهیه این مجله