-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : انتزاعِ مفهوم‌زده/ علیرضا احمدی‌ساعی

تهیه این مجله