-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : نقدی بر نمایشگاه امید مشکسار / مجید اخگر

تهیه این مجله