-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : اسمارت‌فون‌ها و ارتقای سواد بصری / هادی هژیرآذری

تهیه این مجله