لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۵۶ صفحه بعد
کودکی را می‌زنند: گزیده‌ای از مقالات روانکاوی بالینی زیگموند فروید

کودکی را می‌زنند: گزیده‌ای از مقالات روانکاوی بالینی زیگموند فروید

نویسنده کتاب: زیگموند فروید

مترجم کتاب: مهدی حبیب‌زاده

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شغل پدر

شغل پدر

نویسنده کتاب: سرژ شالاندون

مترجم کتاب: مهستی بحرینی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۷۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

از سرد و گرم روزگار

از سرد و گرم روزگار

نویسنده کتاب: احمد زیدآبادی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۸۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زخم شیر

زخم شیر

نویسنده کتاب: صمد طاهری

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶۷


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شکست هژمونی

شکست هژمونی

نویسنده کتاب: ادوارد سعید

مترجم کتاب: حسین نظری

ناشر: ترجمان علوم انسانی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۴۴


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

عیار ناتمام

عیار ناتمام

نویسنده کتاب: هادی معصوم‌دوست / خسرو شکوری‌فر

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۹۱


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ما و جهانِ اساطیری

ما و جهانِ اساطیری

نویسنده کتاب: (گفت‌وگوی هوشنگ گلشیری با مهرداد بهار) به کوششِ باربد گلشیری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آیا اندروئیدها خواب گوسفندهای الکتریکی را می‌بینند؟ (بلیدرانر)ن

آیا اندروئیدها خواب گوسفندهای الکتریکی را می‌بینند؟ (بلیدرانر)ن

نویسنده کتاب: فیلیپ کی. دیک

مترجم کتاب: شهریار وقفی‌پور

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۴۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تهران 56 (سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)

تهران 56 (سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)

نویسنده کتاب: به کوشش محسن گودرزی و آرش نصراصفهانی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۰۳


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پیکان سرنوشت ما

پیکان سرنوشت ما

نویسنده کتاب: گردآوری و نگارش: مهدی خیامی، با بهره‌گیری از نوشته‌ها و خاطرات احمد خیامی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۴۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۵۶ صفحه بعد