لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۹۷ صفحه بعد
معنای بدن: زیبایی شناسیِ فهمِ انسان

معنای بدن: زیبایی شناسیِ فهمِ انسان

نویسنده کتاب: مارک جانسون

مترجم کتاب: جهانشاه میرزابیگی

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۱۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

هنر انجام پژوهش كيفي (از مسئله‌يابي تا نگارش)

هنر انجام پژوهش كيفي (از مسئله‌يابي تا نگارش)

نویسنده کتاب: محمدسعيد ذكايي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۷۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۰۹۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

نویسنده کتاب: ژيل فوكونيه - مارك ترنر

مترجم کتاب: جهانشاه ميرزابيگي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۰۰۰۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

فهم طبقه

فهم طبقه

نویسنده کتاب: اريك الين رايت

مترجم کتاب: محمدحسين بحراني

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۳۸۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ناسيوناليسم و قوميت در ايران (مطالعه‌اي تجربي)

ناسيوناليسم و قوميت در ايران (مطالعه‌اي تجربي)

نویسنده کتاب: آيت‌الله ميرزايي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۸۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۳۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

شهر نابرابر (تجديد حيات شهري جابه‌جايي و ايجاد نابرابري در شهرهاي جهاني)

شهر نابرابر (تجديد حيات شهري جابه‌جايي و ايجاد نابرابري در شهرهاي جهاني)

نویسنده کتاب: جان رني شورت

مترجم کتاب: حميدرضا تلخابي - فريدون گازراني

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۱۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۴۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تاراج نهان ( سلب مالكيت از نيروهاي كار در اثر تورم در ايران)

تاراج نهان ( سلب مالكيت از نيروهاي كار در اثر تورم در ايران)

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ۱۳۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۳۷۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسيب‌هاي نوپديد خانواده بزهكاري جرم و جنايت (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي نوپديد خانواده بزهكاري جرم و جنايت (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: انجمن جامعه‌شناسي ايران

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۲۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قواعد روش جامعه‌شناسي

قواعد روش جامعه‌شناسي

نویسنده کتاب: اميل دوركيم

مترجم کتاب: هوشنگ نايبي

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۳۵۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آسيب‌هاي فضاي مجازي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

آسيب‌هاي فضاي مجازي (مقالات برگزيده سومين همايش آسيب‌هاي اجتماعي ايران بهار 1397)

نویسنده کتاب: گروه نويسندگان

ناشر: آگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۱۶۴۲۴۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۹۷ صفحه بعد