پسری که دور دنیا را رکاب زد

نویسنده کتاب: الستر هامفریز

مترجم کتاب: لیدا هادی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۴۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۹۲۲۴-۳-۹

تهیه این کتاب