دانشنامه جنگ و صلح: کلیات

نویسنده کتاب: خشایار دیهیمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۸۲

تهیه این کتاب