خودآموز دیکتاتورها

نویسنده کتاب: رندال وود | کارمینه دولوکا

مترجم کتاب: بیژن اشتری

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۷۶

تهیه این کتاب