جانوران اقیانوس از سر تا دم

نویسنده کتاب: استیسی ردریک

مترجم کتاب: فروغ فرجود

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۶

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۹-۷۸-۵

تهیه این کتاب