بخشنده

نویسنده کتاب: لوئیس لوری

مترجم کتاب: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: چشمه

تهیه این کتاب