استخدام و حفظ بهترین کارکنان

مترجم کتاب: علی شیرازی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٣٦٥

تهیه این کتاب