آقای گام و بلورهای قدرت

نویسنده کتاب: اندی استنتون

مترجم کتاب: رضی هيرمندی

ناشر: چرخ و فلک

تهیه این کتاب