{نشریات}

مطالعه مختص به کتاب نیست. وینش می‌کوشد تا با معرفی نشریات مختلف ادبی، فرهنگی و اجتماعی فرصت آشنایی با رویدادهای عرصه‌های دیگر نشر را برای مخاطبان فراهم آورد.