کاغذهای حاوی جملات کتاب ها را از وینشی ها بگیرید، با یکدیگر تعمل کنید. نام کتاب را حدس بزنید و پاسخ را ثبت کنید.