لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۷ صفحه بعد
سرزمین عجایب

سرزمین عجایب

نویسنده کتاب: جعفر مدرس‌صادقی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۵۹

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

معسومیت

معسومیت

نویسنده کتاب: مصطفی مستور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۲

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو از «مجموعه‌ی بازخوانی متون»‌

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو از «مجموعه‌ی بازخوانی متون»‌

نویسنده کتاب: ناصر خسرو قبادیانی، ویرایش متن: جعفر مدرس‌‌صادقی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۳۶

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شهرهای نامرئی

شهرهای نامرئی

نویسنده کتاب: ایتالو کالوینو

مترجم کتاب: ترانه یلدا

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷۳

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شبکه های خشم و امید؛ نگاهی به جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت

شبکه های خشم و امید؛ نگاهی به جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت

نویسنده کتاب: مانوئل کاستلز

مترجم کتاب: مجتبی قلی پور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۰۸

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زن سی ساله

زن سی ساله

نویسنده کتاب: اونوره دو بالزاک

مترجم کتاب: کورش نوروزی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۴۸

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

نویسنده کتاب: جیمز جاستی‌نین موریه

مترجم کتاب: میرزاحبیب اصفهانی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۳۶

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو

نویسنده کتاب: ناصر خسرو قبادیانی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۱۱

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ساما

ساما

نویسنده کتاب: آنتونیو دی بندِتو

مترجم کتاب: میلاد زکریا

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۵۶

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

قنادی ادوارد

قنادی ادوارد

نویسنده کتاب: آرش صادق‌بیگی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۳

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۷ صفحه بعد