شازده کوچولو

نویسنده کتاب: آنتوان دوسنت اگزوپری

مترجم کتاب: محمد قاضی

ناشر: امیر کبیر

تهیه این کتاب