عصایی برای عبور از سختی‌های جنگ

داستان پسر سیزده‌ساله که مادرش در ایستگاه  قطار یک‌دفعه غیبش می‌زدند و باعث می‌شود تا در  جستجوی مادر بگردد.

جدال با تاریکی

از جهانی می‌نویسند که آن را می‌شناد و نمونه ‌ی قابل توجهی از فانتزی‌ای بربسترسنت‌های فرهنگی  و فکری ایران ارائه می‌دهد ، فانتزی‌ای که هیچ نمونه‌ی ترجمه‌ای ندارد و همین تفاوت این نویسنده با بسیازی از نویسندگان دیگراست که فانتزی می‌نویسد و دوگانه می‌سازند تا از تقابل خیروشر حرف بزنند.

سه داستان جذاب به هم پیوسته

همه‌ی شهرهای بزرگ و همه‌ی صنایع و دستاوردهای بشر در اثر جنگ کشورها با یکدیگر و بعد ناگهان هجوم بیگانگان از سیاره‌ای بسیار دور نابود شده‌اند. راز ماندگاری این‌گونه آثار چیست ؟

پژواک سازدهنی جادویی

سه‌گانه‌ی اکو از پیدا کردن یک سازدهنی شروع می‌شود. این سازدهنی بین سه شخصیت اصلی داستان در چرخش است.

ردپای جنگ هشت ساله در ادبیات کودک و نوجوان

ویژگی مهم این کتاب پرداختن به دغدغه‌های   دختر نوجوانی از طبقه‌ی متوسط در بحبوحه‌ی جنگ است.