گوستاو فلوبر   1880-1821

داستانی از یک ازدواج  با پایانی تراژیک