آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داعم می‌زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید آن زمان که سست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ می‌بندید  بر کمرهاتان … در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان!

دیکته کدام کلمه در این نسخه اشتباه است؟

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داعم می‌زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید آن زمان که سست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ می‌بندید  بر کمرهاتان … در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان!

در نسخه اصلی در …، آدم‌ها چی را به کمرهایشان می‌بندند؟

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داعم می‌زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید آن زمان که سست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ می‌بندید  بر کمرهاتان … در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان!

در نسخه ما، در یکی از مصرع‌ها دو کلمه جابجا شده. کدام کلمه؟

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داعم می‌زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید آن زمان که سست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ می‌بندید  بر کمرهاتان … در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان!

نام این شعر چیست ؟