مرگ ضحاک ماردوش

به بند کشیدن ضحاک

مرگ ضحاک نگاره از سلطان محمد

به بند کشیدن ضحاک در دماوند شاهنامه بایسنغری