آتور میلر زمانی گفته،«بهترین نوشته‌یهر نویسنده ‌ ای بدون استثناء، همانی است که در شرف شرمنده کردن اوست.»  نویسنده باید مثل آتش‌فشان باشد، کسی که موظف است وقتی همه از شعله،های آتش می‌گریزند، مستقیم به دل آتش بزند.