قضیه‌ی بخشیدن یکماهی یا آموختن ماهیگیری را حتما شنیده‌اید.همه طرفدار بخش دوم هستند، ولی چیزی در این حکایت معروف به آن توجه نشده، طرز استفاده از ماهی صیرشده است.بسیاری از مشکلات مالی از این مسئله ناشی می‌شود.

ما نمی‌دانیم با پول‌هایمان چگونه رفتار کنیم و نتیجه آن هدر رفتن سرمایه‌ای است که برای به‌دست آوردنش زحمت بسیار کشیده‌ایم. در این پروندع با همکاری سایت علف خرس، تلاش می‌کنیم به تمام کارهایی که باید برای مدیریت امور مالی‌مان در شرایط بحرانی انجام دهیم، بپردازیم.