آه ای … گمشده، ای ماهی گریز در برکه‌های آینه لغزیده تو به تو! من آبگیر صافی‌ام، اینک! به سحر عشق از برکه‌های آینه راهی به من بجو!

کلمه سحر را در شعر چطور تلفظ کنیم؟

آه ای … گمشده، ای ماهی گریز در برکه‌های آینه لغزیده تو به تو! من آبگیر صافی‌ام، اینک! به سحر عشق از برکه‌های آینه راهی به من بجو!

در … شاعر چه چیزی را گم کرده؟

آه ای … گمشده، ای ماهی گریز در برکه‌های آینه لغزیده تو به تو! من آبگیر صافی‌ام، اینک! به سحر عشق از برکه‌های آینه راهی به من بجو!

منظور شاعر از «بجو» چیست؟

آه ای … گمشده، ای ماهی گریز در برکه‌های آینه لغزیده تو به تو! من آبگیر صافی‌ام، اینک! به سحر عشق از برکه‌های آینه راهی به من بجو!

نام این شعر چیست؟