من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در نی‌لبکی چوبی می‌نوازد آرام، آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

کلمه مسکن را در این شعر چطور تلفظ می‌کنید؟

من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در نی‌لبکی چوبی می‌نوازد آرام، آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

یک کلمه را در شعر جاانداخته‌ایم. کدام کلمه و کجا؟

من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در نی‌لبکی چوبی می‌نوازد آرام، آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

در نسخه ما، یک کلمه تغییر کرده. کدام کلمه و بجای چی؟

من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در نی‌لبکی چوبی می‌نوازد آرام، آرام پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

این قطعه مربوط به کدام شعر فروغ است؟