باز من دیوانه‌ام، مستم باز می‌لرزد، دلم، دستم باز گویی در جهان … هستم های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را، تیغ های! نپریشی صفای ذلفکم را، دست آبرویم را نریزی، دل ای نخورده مست

در … شاعر در کدام جهان است؟

باز من دیوانه‌ام، مستم باز می‌لرزد، دلم، دستم باز گویی در جهان … هستم های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را، تیغ های! نپریشی صفای ذلفکم را، دست آبرویم را نریزی، دل ای نخورده مست

شاعر نگران عدم همکاری کدام یک از اعضای بدن است؟

باز من دیوانه‌ام، مستم باز می‌لرزد، دلم، دستم باز گویی در جهان … هستم های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را، تیغ های! نپریشی صفای ذلفکم را، دست آبرویم را نریزی، دل ای نخورده مست

دیکته کدام کلمه اشتباه است؟

باز من دیوانه‌ام، مستم باز می‌لرزد، دلم، دستم باز گویی در جهان … هستم های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را، تیغ های! نپریشی صفای ذلفکم را، دست آبرویم را نریزی، دل ای نخورده مست

بیت ابتدایی و انتهایی این شعر که حذف شده کدام است؟