پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان بحث سرّ عشق و زکر حلقه عشاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بو از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود …. معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او مشتاق بودیم او به ما محتاج بودوان

عنوان

دیکته کدام کلمه در این نسخه‌ اشتباه است؟

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان بحث سرّ عشق و زکر حلقه عشاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بو از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود …. معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او مشتاق بودیم او به ما محتاج بودوان

عنوان

در نسخه اصلی به جای …، چه چیز معشوق بر عاشق افتاده؟ 

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان بحث سرّ عشق و زکر حلقه عشاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بو از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود …. معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او مشتاق بودیم او به ما محتاج بودوان

عنوان

در نسخه ما، در یکی از مصرع‌ها دو کلمه جابجا شده. کدام دوکلمه؟ 

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان بحث سرّ عشق و زکر حلقه عشاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بو از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود …. معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او مشتاق بودیم او به ما محتاج بودوان

عنوان

شاعر به چه دوره زمانی اشاره می‌کند؟