ایران ای سرای امید بر بامت … دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته دمید اگرچه دل‌ها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده‌ی ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرصاد جاویدان غرور تو باد

دیکته کدام کلمه در این نسخه اشتباه است؟

ایران ای سرای امید بر بامت … دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته دمید اگرچه دل‌ها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده‌ی ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرصاد جاویدان غرور تو باد

در نسخه اصلی در …، بر بام ایران چه دمید؟

ایران ای سرای امید بر بامت … دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته دمید اگرچه دل‌ها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده‌ی ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرصاد جاویدان غرور تو باد

در نسخه ما، یک کلمه در یکی از مصرع‌ها تغییر کرده. کدام مصرع و کدام کلمه ؟

ایران ای سرای امید بر بامت … دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته دمید اگرچه دل‌ها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده‌ی ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرصاد جاویدان غرور تو باد

این ترانه اولین بار توسط کدام خواننده اجرا شد؟