آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی‌وفا، حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ … آمدی سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا؟ عمر ما را محلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توٲم فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟

دیکته کدام کلمه اشتباه است؟

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی‌وفا، حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ … آمدی سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا؟ عمر ما را محلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توٲم فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟

در … ، نوشدارو بعداز مرگ که آمده؟

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی‌وفا، حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ … آمدی سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا؟ عمر ما را محلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توٲم فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟

شاعر در این شعر از چه شاکی است؟

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی‌وفا، حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ … آمدی سنگدل این زودتر می‌خواستی حالا چرا؟ عمر ما را محلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توٲم فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟

اسم اصلی شهریار چه بود؟