دانم کجا دیده‌ام در کتاب که ابلیس را دید مردی به خواب به بالا صنوبر به دیدار حور چو خورشیدش از چهره می‌تافت نور فرشته نباشد بدین نیکوئی فرارفت و گفت ای عجب این توئی؟ تو کاین روی داری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی ثمر؟ ترا سهمگین روی پنداشتند به گرمابه در، زشت بنگاشتند شنید این سخن بخت برگشته دیو به زاری برآورد بانگ و غریو که ای نیکبخت این نه شکل منست ولیکن … در کف دشمن است

املای کدام کلمه اشتباه نوشته شده؟

دانم کجا دیده‌ام در کتاب که ابلیس را دید مردی به خواب به بالا صنوبر به دیدار حور چو خورشیدش از چهره می‌تافت نور فرشته نباشد بدین نیکوئی فرارفت و گفت ای عجب این توئی؟ تو کاین روی داری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی ثمر؟ ترا سهمگین روی پنداشتند به گرمابه در، زشت بنگاشتند شنید این سخن بخت برگشته دیو به زاری برآورد بانگ و غریو که ای نیکبخت این نه شکل منست ولیکن … در کف دشمن است

در جای خالی چه کلمه‌ای جاافتاده؟

دانم کجا دیده‌ام در کتاب که ابلیس را دید مردی به خواب به بالا صنوبر به دیدار حور چو خورشیدش از چهره می‌تافت نور فرشته نباشد بدین نیکوئی فرارفت و گفت ای عجب این توئی؟ تو کاین روی داری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی ثمر؟ ترا سهمگین روی پنداشتند به گرمابه در، زشت بنگاشتند شنید این سخن بخت برگشته دیو به زاری برآورد بانگ و غریو که ای نیکبخت این نه شکل منست ولیکن … در کف دشمن است

کدام دو مصرع جابجا آمده؟

دانم کجا دیده‌ام در کتاب که ابلیس را دید مردی به خواب به بالا صنوبر به دیدار حور چو خورشیدش از چهره می‌تافت نور فرشته نباشد بدین نیکوئی فرارفت و گفت ای عجب این توئی؟ تو کاین روی داری به حسن قمر چرا در جهانی به زشتی ثمر؟ ترا سهمگین روی پنداشتند به گرمابه در، زشت بنگاشتند شنید این سخن بخت برگشته دیو به زاری برآورد بانگ و غریو که ای نیکبخت این نه شکل منست ولیکن … در کف دشمن است

شاعر گفته که قدیم‌ها شکل ابلیس را کجا می‌کشیدن؟