کتاب گلستان یک جور دست‌نامه است: دست‌نامه‌ی چگونه برخورد کردن با ادم‌های بی‌ادبی که فکر می‌کنند شرافت موهبتی است که فقط به خودشان و کسانی که مثل آن‌ها فکرمی‌کنند عطا شده : کسانی که بزنگاه‌هاس تاریخی هول و دستپاچه می‌شوند و فکر می‌کنند یک‌تنه در پیشکاه تاریخ ایستاده‌اند

و حساس  بودن رسالتشان به آن‌ها این حق را می‌دهد که در نزد ه وارد اتاق شوند و آداب برخورد را زیر پا بگذارند. برخوردها در  زمانه‌ی برخورد را آدمی  صد ساله نوشته است و باید به دقت  به حرف‌های آدم‌های صد ساله‌ای که هوش و حواسشان سرجایش اس گوش کرد به خصوص اگر آن آدم  ابراهیم گلستان باشد.