اشتباه انسانی امری است بدیهی و ممکن است همه ابنا بشر درچار آن شوند اما آنجا که اصراربر تصلب شناختی موجب زیان‌های پی‌در‌پی می‌شود جز این جمله برای وصف این خشک مغزی و بی‌خردی باقی نمی‌ماند که ...  

«یکی از مورخان در گفته‌ای درباره فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و  سردسته تاجداران یک‌دنده و خشک‌مغز بیان کرده‌است: تجربه هیچ شکستی ایمان او را به برتری ذاتی سیاست خویش دست نمی‌کرد»