برچسب: یوگا

یوگا

فهم یوگا از طریق تمرین‌های عملی

تمرین‌های عملی یوگا شامل چهار بخش، یا چهار دوره از تمرین‌های هاتهایوگا است که به‌طور سلسله‌مراتبی از دوره مقدماتی تا پیشرفته به مخاطب آموزش داده می‌شود؛ دوره اول (مقدماتی) شامل نرمش با حرکات بدنی ساده و آموزش تنفس در حین انجام کار است. دوره دوم شامل آساناهای اصلی است. دوره سوم شامل آساناهای اصلی و تمرین تنفس عمیق و در نهایت دوره چهارم شامل تنفس‌های اصلی یوگا و حالت‌های تمرکزی و تنفسی(مودرا) و حالت آرامش خیلی عمیق است. تمریناتی که در این کتاب آموزش داده می‌شود، جنبه خودآموز دارند.

یوگا

فهم یوگا از طریق تمرین‌های عملی

تمرین‌های عملی یوگا شامل چهار بخش، یا چهار دوره از تمرین‌های هاتهایوگا است که به‌طور سلسله‌مراتبی از دوره مقدماتی تا پیشرفته به مخاطب آموزش داده می‌شود؛ دوره اول (مقدماتی) شامل نرمش با حرکات بدنی ساده و آموزش تنفس در حین انجام کار است. دوره دوم شامل آساناهای اصلی است. دوره سوم شامل آساناهای اصلی و تمرین تنفس عمیق و در نهایت دوره چهارم شامل تنفس‌های اصلی یوگا و حالت‌های تمرکزی و تنفسی(مودرا) و حالت آرامش خیلی عمیق است. تمریناتی که در این کتاب آموزش داده می‌شود، جنبه خودآموز دارند.