برچسب: یوکو اوگاوا

ساعت جزر و مد

صورت‌های با نام و نشان

«ساعت جزر و مد؛ داستان‌های نویسندگان زن ژاپن» مجموع شانزده داستان از زنان نویسنده‌ی ژاپنی در قرن بیستم و بیست و یکم (۱۸۹۵ تا ۲۰۰۸) است. اغلب مردم جهان، ژاپن را با تصویری که امروز از خود ارائه می‌دهد می‌شناسند؛ اما ژاپن برای اینکه به موقعیت کنونی‌اش برسد، مشکلات زیادی را از سر گذرانده و البته این مشکلات برای زنان بیشتر و ملموس‌تر بوده است؛ چون آن‌ها با گوشت و پوست و استخوان خود این تغییرات را لمس کردند و در بطن زندگی بودند.

اوگاوا پلیس حافظه

فراموشی پیروز نخواهد شد

ممکن است در نگاه اول برای توصیف این کتاب از ترکیب‌های مثل اورویلین یا کافکایی استفاده کنید. پلیس حافظه شاید مضامین مشابهی با شاهکارهایی مثل ۱۹۸۴ جورج اورول، فارنهایت ۴۵۱ ری بردبری و حتی صد سال تنهایی مارکز داشته باشد اما خیالتان راحت باشد که نه تقلیدی صرف از آنهاست و نه قابل مقایسه با هیچ‌کدام از این آثار. اشتیاق به نوشتن رمان پس از خواندن خاطرات آن فرانک در یوکو اوگاوا شعله‌ور شده است. او می‌گوید ریشه‌های پلیس حافظه در دفترچه‌ی خاطرات دخترکی استوار است که وجود خود را در نوشتن خلاصه کرده بود. نوشتن، علیه فراموشی.

ساعت جزر و مد

صورت‌های با نام و نشان

«ساعت جزر و مد؛ داستان‌های نویسندگان زن ژاپن» مجموع شانزده داستان از زنان نویسنده‌ی ژاپنی در قرن بیستم و بیست و یکم (۱۸۹۵ تا ۲۰۰۸) است. اغلب مردم جهان، ژاپن را با تصویری که امروز از خود ارائه می‌دهد می‌شناسند؛ اما ژاپن برای اینکه به موقعیت کنونی‌اش برسد، مشکلات زیادی را از سر گذرانده و البته این مشکلات برای زنان بیشتر و ملموس‌تر بوده است؛ چون آن‌ها با گوشت و پوست و استخوان خود این تغییرات را لمس کردند و در بطن زندگی بودند.

اوگاوا پلیس حافظه

فراموشی پیروز نخواهد شد

ممکن است در نگاه اول برای توصیف این کتاب از ترکیب‌های مثل اورویلین یا کافکایی استفاده کنید. پلیس حافظه شاید مضامین مشابهی با شاهکارهایی مثل ۱۹۸۴ جورج اورول، فارنهایت ۴۵۱ ری بردبری و حتی صد سال تنهایی مارکز داشته باشد اما خیالتان راحت باشد که نه تقلیدی صرف از آنهاست و نه قابل مقایسه با هیچ‌کدام از این آثار. اشتیاق به نوشتن رمان پس از خواندن خاطرات آن فرانک در یوکو اوگاوا شعله‌ور شده است. او می‌گوید ریشه‌های پلیس حافظه در دفترچه‌ی خاطرات دخترکی استوار است که وجود خود را در نوشتن خلاصه کرده بود. نوشتن، علیه فراموشی.