برچسب: یووال نوح هراری

پول

روایت هراری از انقلاب بزرگی که با عطر پول آغاز شد

پول چگونه اختراع شد؟ چرا چنین نقش مهمی در زندگی‌هایمان پیداکرده است؟ آیا موجبات شادی ما را فراهم می‌کند، یا اینکه حاصلی جز تلخ‌کامی ندارد؟ بشر در آینده چه برنامه‌ای برای پول دارد؟ این‌ها برخی از سؤالاتی است که یووال نوح هراری در کتابی با عنوان «پول؛ تاریخچه مختصر» تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ گوید.

انسان خردمند

در دفاع از راوی با زاویه دید

«انسان خردمند» ویژگی‌هایی دارد که دوست و دشمنش بر سر آن توافق دارند، در دفاع از کتاب می‌شود گفت که «انسان خردمند» اثری از یک نویسنده با یک زاویه‌ی دید مشخص نسبت به تاریخ زندگی بشر بر روی کره‌ی زمین است اما نویسنده درست به همین دلیل که قصد داشته نگاهی از بیرون به داستان بشر داشته باشد گاهی آن‌چنان از زمین فاصله گرفته که همه‌ی تاریخ را بی‌توجه به تفاوت‌ها و تکثرهایش روایت می‌کند.

پول

روایت هراری از انقلاب بزرگی که با عطر پول آغاز شد

پول چگونه اختراع شد؟ چرا چنین نقش مهمی در زندگی‌هایمان پیداکرده است؟ آیا موجبات شادی ما را فراهم می‌کند، یا اینکه حاصلی جز تلخ‌کامی ندارد؟ بشر در آینده چه برنامه‌ای برای پول دارد؟ این‌ها برخی از سؤالاتی است که یووال نوح هراری در کتابی با عنوان «پول؛ تاریخچه مختصر» تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ گوید.

انسان خردمند

در دفاع از راوی با زاویه دید

«انسان خردمند» ویژگی‌هایی دارد که دوست و دشمنش بر سر آن توافق دارند، در دفاع از کتاب می‌شود گفت که «انسان خردمند» اثری از یک نویسنده با یک زاویه‌ی دید مشخص نسبت به تاریخ زندگی بشر بر روی کره‌ی زمین است اما نویسنده درست به همین دلیل که قصد داشته نگاهی از بیرون به داستان بشر داشته باشد گاهی آن‌چنان از زمین فاصله گرفته که همه‌ی تاریخ را بی‌توجه به تفاوت‌ها و تکثرهایش روایت می‌کند.