سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: یوتا باوئر

نگاهی به ابعاد گوناگون خشونت در کتاب‌های کودک و نوجوان

با کودکان و نوجوانان چطور می‌توان از خشونت حرف زد؟ از نظر بعضی دلواپسان حوزه‌ی کودک و نوجوان، نباید بی‌پرده خشونت را نشان داد. اما در ادبیات کودک و نوجوان، با نشان دادن خشونت می‌توان تا حدودی از آن پیشگیری کرد. از سوی دیگر، مخاطب نوجوان می‌تواند با شخصیت اصلی هم‌ذات پنداری کند و در تجربه‌ی او شریک شود، تا جایی که درد و رنج ناشی از خشونت، به آگاهی بدل گردد و دید تازه‌ای به مخاطب بدهد. در واقع کتاب‌هایی که از جنگ و مهاجران جنگی و خشونت‌های روزمره در جامعه صحبت می‌کنند، به بچه‌ها این فرصت را می‌دهد تا با دیدی باز جهان اطرافشان را ببینند.

پنگوئن روح

دوختن پازل گسسته‌ی روح

مامان جیغ جیغو داستان پنگوئن کوچکی است که یک روز مادرش با عصبانیت جیغ بلندی بر سر او می‌‌کشد. با جیغ کشیدن مادر بدن پنگوئن کوچولو هزار تکه می‌‌شود و هر تکه‌ به جاهای مختلفی پرتاب می‌‌شود. پنگوئن کوچولو در طول داستان به دنبال تکه‌‌های بدنش می‌‌گردد و می‌‌گوید که برای هر کدام چه اتفاقی افتاده است. در پایان داستان، ما پنگوئن یک تکه‌ای را می‌بینیم که مادرش در حال دوختن تکه‌های از هم گسسته‌ی بدنش است. این تصویر نشان از این دارد که مادر پنگوئن کوچولو پشیمان شده با معذرت خواهی‌اش تکه‌های بدن او را به هم می‌دوزد.

نگاهی به ابعاد گوناگون خشونت در کتاب‌های کودک و نوجوان

با کودکان و نوجوانان چطور می‌توان از خشونت حرف زد؟ از نظر بعضی دلواپسان حوزه‌ی کودک و نوجوان، نباید بی‌پرده خشونت را نشان داد. اما در ادبیات کودک و نوجوان، با نشان دادن خشونت می‌توان تا حدودی از آن پیشگیری کرد. از سوی دیگر، مخاطب نوجوان می‌تواند با شخصیت اصلی هم‌ذات پنداری کند و در تجربه‌ی او شریک شود، تا جایی که درد و رنج ناشی از خشونت، به آگاهی بدل گردد و دید تازه‌ای به مخاطب بدهد. در واقع کتاب‌هایی که از جنگ و مهاجران جنگی و خشونت‌های روزمره در جامعه صحبت می‌کنند، به بچه‌ها این فرصت را می‌دهد تا با دیدی باز جهان اطرافشان را ببینند.

پنگوئن روح

دوختن پازل گسسته‌ی روح

مامان جیغ جیغو داستان پنگوئن کوچکی است که یک روز مادرش با عصبانیت جیغ بلندی بر سر او می‌‌کشد. با جیغ کشیدن مادر بدن پنگوئن کوچولو هزار تکه می‌‌شود و هر تکه‌ به جاهای مختلفی پرتاب می‌‌شود. پنگوئن کوچولو در طول داستان به دنبال تکه‌‌های بدنش می‌‌گردد و می‌‌گوید که برای هر کدام چه اتفاقی افتاده است. در پایان داستان، ما پنگوئن یک تکه‌ای را می‌بینیم که مادرش در حال دوختن تکه‌های از هم گسسته‌ی بدنش است. این تصویر نشان از این دارد که مادر پنگوئن کوچولو پشیمان شده با معذرت خواهی‌اش تکه‌های بدن او را به هم می‌دوزد.