سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: یزدانی خرم

خون‌خورده

سرهای بریده، گورهای خالی

رمان خون‌خورده رمانی است پر از قبرهای خالی، مرده‌های باستانی، نمادهای مسیحی، عشق‌های ناکام، تصاویر سینمایی، نام‌ها و مکان‌های آشنا، و البته خون. رمانی که اسم تاریخ را بارها و بارها گوشزد می‌کند و در حال انفجار از رخدادهای تاریخ معاصر است و البته تاریخ را دست‌کاری می‌کند. اما نویسنده به تاریخ دیگری نیز اشاره می‌کند. تاریخی که در جایی ثبت نشده. تاریخی که مربوط به رویدادهای بزرگ تاریخی و فاتحان و شکست‌خوردگان نیست. این تاریخ انسان‌های معمولی است.

خون‌خورده مهدی یزدانی خرم

مرده‌ها، دنبال خاطرات‌شان می‌گردند

سه ویژگی که نویسنده نقد برای نوشته‌های مهدی یزدانی خرم به خصوص رمان سوم او «خون‌خورده» برشمرده از این قرارند: خرده‌روایت‌های تودرتو و مرتبط، چنگ زدن‌های مداوم به دل تاریخ و البته ماندن در شک همیشگی واقعی یا ساختگی بودن روایت‌ها و شخصیت‌ها.
«خون‌خورده»، اصلا داستان پایان‌ها نیست. داستان عبور است. عبور مکرر. در نتیجه حتی اگر ابتدا و انتهای هر کدام از تکه‌های داستان را بدانیم، چیزی از کشش آن کم نمی‌شود.

 

خون‌خورده

سرهای بریده، گورهای خالی

رمان خون‌خورده رمانی است پر از قبرهای خالی، مرده‌های باستانی، نمادهای مسیحی، عشق‌های ناکام، تصاویر سینمایی، نام‌ها و مکان‌های آشنا، و البته خون. رمانی که اسم تاریخ را بارها و بارها گوشزد می‌کند و در حال انفجار از رخدادهای تاریخ معاصر است و البته تاریخ را دست‌کاری می‌کند. اما نویسنده به تاریخ دیگری نیز اشاره می‌کند. تاریخی که در جایی ثبت نشده. تاریخی که مربوط به رویدادهای بزرگ تاریخی و فاتحان و شکست‌خوردگان نیست. این تاریخ انسان‌های معمولی است.

خون‌خورده مهدی یزدانی خرم

مرده‌ها، دنبال خاطرات‌شان می‌گردند

سه ویژگی که نویسنده نقد برای نوشته‌های مهدی یزدانی خرم به خصوص رمان سوم او «خون‌خورده» برشمرده از این قرارند: خرده‌روایت‌های تودرتو و مرتبط، چنگ زدن‌های مداوم به دل تاریخ و البته ماندن در شک همیشگی واقعی یا ساختگی بودن روایت‌ها و شخصیت‌ها.
«خون‌خورده»، اصلا داستان پایان‌ها نیست. داستان عبور است. عبور مکرر. در نتیجه حتی اگر ابتدا و انتهای هر کدام از تکه‌های داستان را بدانیم، چیزی از کشش آن کم نمی‌شود.