وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: گلی ترقی

بازگشت

بازگشت

بازگشت، همان داستان مهاجرت است و تردید همواره بین بازگشتن یا ماندن که انسان مهاجر در مقاطع مختلف

بازگشت

بازگشت

«ماه سیما» زنی است 55 ساله، دو فرزند در آمریکا دارد، همسرش مدتها قبل به ایران بازگشته است

دو دنیا

دو دنیا

خلاصه داستان دو دنیا مجموعه‌ای از ۷ داستان کوتاه است که حول محور خاطرات نویسنده و گذشته در

بازگشت

بازگشت

بازگشت، همان داستان مهاجرت است و تردید همواره بین بازگشتن یا ماندن که انسان مهاجر در مقاطع مختلف

بازگشت

بازگشت

«ماه سیما» زنی است 55 ساله، دو فرزند در آمریکا دارد، همسرش مدتها قبل به ایران بازگشته است

دو دنیا

دو دنیا

خلاصه داستان دو دنیا مجموعه‌ای از ۷ داستان کوتاه است که حول محور خاطرات نویسنده و گذشته در